KOBİ TEKNOYATIRIM PROGRAMI

Master Consulting, Ab Hibe Ve Fonları, Ar-Ge İnovasyon Destek Programı, Finans İşlemleri Danışmanlığı, Kalkınma Ajansı Destekleri, Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlık Hizmeti, Kobi Teknoyatırım Programı, Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Sağlık Turizmi Destek Programı, Sgk Teşvik Danışmanlığı, Tübitak Destekleri, Yurt Dışı Pazar Destek Programı

(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

(b) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

  1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda;
  2. Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
  3. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.[1]
  4. Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Ayrıca erken ödeme talebinde uygulanan üst limitlerde Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz.” hükmü ile uyumlu olacak şekilde “Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler” kapsamında gelen başvurular için tahmini geri ödemeli destek tutarında  4 milyon 200 Bin TL dikkate alınacaktır.

Başvuru Şartları:

  1. (a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

2. (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,

c) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

d) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

esastır.

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: En az 8 en Fazla 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Destek KalemleriDestek Oranları
a)Makine-teçhizat desteği*%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
c)Yazılım giderleri desteği*%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
ç)Personel gideri desteği%100 Geri ödemesiz
d)Eğitim ve danışmanlık desteği%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 (altmış) olup; destek tutarının %70 (yetmiş)’i geri ödemeli ve %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir.

Personel gideri desteği kapsamında %100 (yüz) oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun bulunması durumunda personel gideri desteği hariç geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Destek Programında belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranları toplamda %15 (on beş)’i geçemez. Yani hem yerli malı hem açık yazılımdan sadece birisini ekleyebilirsiniz.

Destek programı kapsamında, kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir.

a) Makine-teçhizat desteği

b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği

c) Yazılım giderleri desteği

ç) Personel gideri desteği[2]

d) Eğitim ve danışmanlık desteği: Bu desteğin üst limiti yatırım projesi konusu ürünün düşük veya orta düşük teknoloji alanında yer alması halinde 30.000 TL (otuzbin) TL, orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında yer alması halinde 150.000 (yüzellibin) TL’dir

e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği: Bu desteğin üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL

 Bir yatırım projesi yukarıda sayılan desteklerden en az üçünü içermelidir.

Personel gideri desteği hariç olmak üzere bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli desteklerin birlikte verilmesi esastır. Geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılması nedeniyle geri ödemesiz destek ödemesi yapılamadığı durumlarda ilgili giderler için sadece geri ödemeli destek talep edilebilir veya sadece geri ödemeli destek ödemesi yapılabilir.

Bu destek programına KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır.

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; yatırım projesinin bitiş tarihinden itibaren 12 (on iki) ayı ödemesiz olmak üzere, 4 (dört)’er aylık dönemler halinde 6 (altı) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, yatırım projesinin bitiş tarihinden sonraki 12 (on iki) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür. Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde faiz veya komisyon uygulanmaz.

Destek programı başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez.

İşletmenin, destek programı kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

Paydaş[3]tan yatırım projesi kapsamında üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetinin olması, proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapması, ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğini takip etmesi, işletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretmesi beklenir.

Paydaş/paydaşın ortak ve sahipler ile başvuru yapan işletme/başvuru yapan işletmenin sahip ve ortakları arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi olamaz.

Başvuru yapan işletme Destek programı kapsamında desteklenen bir gider için paydaştan mal/hizmet satın alınamaz. Paydaştan satın alınan/alınacak mal/hizmet için destek talep edilemez.

Paydaşın kamu kurum/kuruluşu olması halinde paydaştan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazının alınması yeterlidir.

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda işletmenin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden ve paydaştan destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

Yatırım projesi başvurusu aşamasında işletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz.”

İşletme, bu destek programından bir defa faydalanır.


[1] Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

[2] Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir.

[3] Paydaş: Destek programı kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın almak niyetiyle işletme ile işbirliği yapan kamu kurum/kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik olmak koşuluyla  son iki yıllık mali durumları ve çalışan sayıları orta ölçekli veya ilgili yönetmelikte belirtilen sınırları aşan büyük ölçekli işletmeyi ifade ediyor.